Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla społeczności Gminy zadań publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Gminie Nasielsk.

Zadania, które można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej
W ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie należącym do zadań Gminy m.in.:
a) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
b) działania w sferze kultury, edukacji, oświaty i wychowania,
c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
d) działania w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
e) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) działania w sferze rewitalizacji.

Wkład własny wnioskodawcy w realizację Inicjatywy Lokalnej
Wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na środkach pieniężnych wnioskodawcy zadeklarowanych przez wnioskodawcę, świadczeniach pracy społecznej, świadczeniach rzeczowych.

Wniosek
Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/241/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk. Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, za pomocą e-mail: lub poprzez ePUAP.

Wniosek składany bezpośrednio przez mieszkańców Gminy lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie musi zawierać przykładowe „Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy stanowiące potwierdzenie zaangażowania w realizację zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej” stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

Termin składania wniosku
Wniosek można składać od 23 września do dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

Kryteria oceny wniosków
Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:
- celowość ze względu na potrzeby mieszkańców;
- formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wnoszonego wkładu własnego przez wnioskodawców;
- stopień zaangażowania środków budżetu Gminy w realizację zadania;
- doświadczenia wnioskodawcy/ów w realizacji podobnych zadań;
- stanu przygotowania zadania;
- trwałość zadania;
- liczby odbiorców zadania.

Termin rozpatrzenia wniosku
O decyzji o przyjęciu wniosku do realizacji bądź jego odrzuceniu Burmistrz Nasielska powiadamia wnioskodawcę z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Na czym polega dalsza współpraca w ramach Inicjatywy Lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa umowa zawierana pomiędzy Gminą, reprezentowaną przez Burmistrza Nasielska, a wnioskodawcą, którego wniosek został uwzględniony do realizacji.

 

Więcej informacji o inicjatywie lokalnej pod adresem: http://nasielsk.pl/inicjatywa.pdf

 

 doc Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
doc Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
pdf22 Uchwała nr XXIV/241/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r.