UWAGA! Ze względu na generowane duże obciążenia kamery należy włączyć ręcznie.


  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO"), informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Gmina Nasielsk z siedzibą w Nasielsku, ul. Elektronowa 3;
  • Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
  • Monitoring obejmuje: teren Gminy Nasielsk
  • Celem monitoringu jest zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
  • Nagrania obrazu zawierające Twoje dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 14 dni.
  • Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji : www.nasielsk.pl/RODO