Historia przebudowy skweruPo żmudnym procesie remontowym Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w dniu 9 września 2023 r. oficjalnie otworzył nowe, zrewitalizowane, przyjazne oblicze skweru im. Jana Pawła II. To jedna z największych w historii Gminy Nasielsk inwestycji. A jednocześnie bardzo potrzebna, oczekiwana przez dziesięciolecia przez mieszkańców, poprawiająca estetykę centrum Nasielska. Taka inwestycja, na którą Nasielsk – gród z prawie tysiącletnią historią i ponad 600-letnią miejskością po prostu zasługiwał.

Wszystkich z Państwa, których interesują losy naszej gminy i mają podczas weekendu chwilę czasu na lekturę zapraszamy do zapoznania się z historią procesu remontu nasielskiego skweru. Przypomnijmy sobie pokrótce, jak doszliśmy do dnia, w którym projekt pod nazwą „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną” oddaliśmy w ręce mieszkańców Gminy Nasielsk.

W 2016 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk – dokument miał na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych na rzecz lokalnej społeczność, przestrzeni i gospodarki. W programie zostały zawarte główne projekty, które miały pozytywnie wpłynąć na jakość życia w gminie Nasielsk – jednym z nich był projekt o nazwie „Poprawa jakości życia promowanie włączenia społecznego poprzez ograniczenia negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni publicznych (Stworzenie przestrzeni miejskiej w centrum Nasielska)”. Zadanie zostało wprowadzone, ponieważ skwer im. Jana Pawła II był bardzo zaniedbany i nie spełniał standardów funkcjonalności miejskiej. Celem działania było stworzenie przestrzeni publicznej dającej możliwość aktywizacji i integracji społecznej.

W celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej zostało wysłane zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa OUTIN Architektura Jarosław Gromadka z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wykonawca projektu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadził szereg spotkań z mieszkańcami Gminy Nasielsk w celu skonsultowania koncepcji projektowej. Mieszkańcy przez cały czas trwania prac projektowych mogli zgłaszać swoje uwagi. Projekt konsultowany był również z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie.

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych – firma SORTED Spółka z o.o. z Chyliczek. Firma reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pawła Kozłowskiego rozpoczęła prace w dniu komisyjnego przekazania placu budowy, tj. 25 sierpnia 2022 r. Od tego dnia odbudowa serca Nasielska zaczęła się materializować i przez rok, na oczach mieszkańców dokonywała się przemiana, na którą dziś możemy patrzeć z dumą i radością. Kierownikiem budowy z ramienia firmy był Wojciech Chojecki. Osobami, które koordynowały przebieg procesu przebudowy skweru byli m.in. Weronika Honek, Jakub Wojciechowski, Dominik Wojdak, Grzegorz Chmielewski, Patryk Bątruk i Karol Tokarski.

Nadzór nad pracami budowlanymi sprawowała Pracowania Projektowa „EKOPROJEKT” z Ciechanowa reprezentowana przez Halinę Szydlik, Annę Szydlik, Saturnina Szydlik – branża sanitarna, Sylwię Herner – branża konstrukcyjno-budowlana, Jarosława Klejmenta – branża elektryczna, Łukasza Nalewajko – branża drogowa, Adama Młynika – branża dendrologiczna (gospodarka drzewostanem i zagospodarowanie zieleni).

Nadzór autorski pełnił projektant Jarosław Gromadka.

Nadzór archeologiczny oraz ratownicze badania archeologiczne podczas robót ziemnych związanych z przebudową skweru pełniła firma „Archeokopter” Pracownia Archeologii Terenowej Katarzyna Kmicik z Warszawy, którą reprezentowali Marcin Kmicik, Katarzyna Kmicik oraz dr Mariusz Błoński.

Inwestorem zadania inwestycyjnego była Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, która jest właścicielem nieruchomości nr ewidencyjny 748, zlokalizowanej w centrum miasta Nasielsk przy ulicy Rynek i posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przebudowa głównego skweru miasta wpisuje się w zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk.

Przedmiotem opracowania projektowego, a następnie prac była przebudowa skweru, polegająca na zmianie układu funkcjonalno-przestrzennego wewnątrz placu oraz na zmodernizowaniu otaczających pasów drogowych znajdujących się na przedmiotowej działce. Nowe zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek zostało uzupełnione o współczesne elementy architektoniczne. Został wybudowany budynek kubaturowy, który będzie pełnił funkcję pawilonu handlowego z toaletą publiczną oraz dwie wiaty przystankowe i elementy małej architektury. Zgodnie z tematyką kolejnych części zagospodarowania (strefa historyczna, plac zabaw dla dzieci, strefy relaksu, plac miejski), na terenie skweru zostało wykonane wyposażenie placu zabaw dla dzieci; pergole, szachy terenowe, stojaki ekspozycyjne na wystawy tematyczne. Równomiernie na całym skwerze rozmieszczono ławki, kosze na śmieci, w tym część z opcją segregacji, stojaki na rowery. Dodatkowe wyposażenie stanowią dwa totemy multimedialne, dwa słupy ogłoszeniowe i okresowe urządzenia zraszające w postaci kurtyn wodnych. Wykonane jest także oświetlenie skweru w postaci współczesnych latarni. Wzdłuż ulic od strony pierzei rynku wykonano również wysokie latarnie doświetlające ciągi komunikacji pieszej i jezdnej. Wydzielono 104 miejsca postojowe, w tym 8 miejsc – dla osób niepełnosprawnych. Ukształtowanie terenu działki nie uległo zmianie. Utrzymany został istniejący spadek terenu w kierunku północnym. Wykonano nowe utwardzenia przeplatające się z terenami zielonymi, z uwzględnieniem istniejących drzew. Pozostawiony został fragment dawnego bruku pokrywającego nasielski rynek. Obszar skweru jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością w pełnym zakresie, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do projektowanego kiosku handlowego z toaletą publiczną odbywa się z poziomu terenu. Kształtując nowe utwardzenia wyeliminowano wszelkie schody. Istniejące różnice terenu zniwelowano poprzez pochylnie. Na skwerze nie ma dotychczasowego pomnika św. Jana Pawła II, który zmieni lokalizację. Postać patrona Skweru nie zaginęła, lecz została upamiętniona w bardziej współczesnej i bardziej przyjaznej formie przestrzennej, przy południowym placyku na skwerze. Projekt uzgodniony został przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dniu 28 sierpnia 2023 roku został przeprowadzony odbiór końcowy przebudowy skweru im. Jana Pawła II. Komisja odbioru powołana przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniem Nr 135/23 z dnia 4 sierpnia 2023 roku, która składała się z pracowników Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku wraz z Inspektorami Nadzoru oraz autorem projektu dokonała wizji lokalnej skweru oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przedstawionej przez wykonawcę. Z prac komisji został sporządzony protokół końcowego odbioru zadania.

Warto również na koniec dodać, że wartość inwestycji wyniosła 11.876.049,48 zł. W ramach tej kwoty znajduje się również dotacja w wysokości 3.600.000,00 zł, jaką Gmina Nasielsk pozyskała z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W efekcie mamy piękny teren, który nie tylko poprawia estetykę Nasielska, ale również stanowi wizytówkę naszego miasta oraz przestrzeń publiczną do miłego spędzenia czasu i stwarzającą warunki do organizacji imprez miejskich takich jak jarmarki, pikniki, festyny, wystawy, czy występy artystyczne, o czym przekonaliśmy się już podczas Pikniku Ekologicznego. Nowy Skwer łączy nowoczesną małą architekturę z zachowaniem elementów historycznych oraz zielenią, pamięć z wypoczynkiem, relaksem i zabawą, starszych z młodszymi. Symbolicznie łączy teraźniejszość i przyszłość z przeszłością. Nasielski Rynek przeszedł ogromną przemianę, a cała okolica nabrała nowego charakteru.