Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie” została utworzona i funkcjonuje od 2017 roku. Jest to spółdzielnia socjalna osób prawnych, której członkami-założycielami są:

 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN-POL”,
 • Gmina Nasielsk,
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.

Uchwałę w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” podjęła w dniu 9 lutego 2017 r. Rada Miejska w Nasielsku (Uchwała Nr XXXII/252/17).

Spółdzielnia Socjalna „NASIELSZCZANIE” działa w oparciu o Statut, który został przyjęty tą samą uchwałą.

(link do Uchwały i Statutu: http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.spol.socjalna_252-17.pdf)

Warto przywołać fragment uzasadnienia do wzmiankowanej powyżej Uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku: „Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Dzięki uczestnictwu Gminy w Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” rozwijany oraz propagowany będzie sektor ekonomii społecznej. Powołanie Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” jest alternatywą misji w zakresie przeciwdziałania bezrobociu”.

Celem Spółdzielni Socjalnej zapisanym w jej Statucie jest:

 • przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnych, oraz umożliwia osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym aktywizacje zawodową,
 • realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa – podejmowanie działań mających za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka Spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Liczba osób zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”

Spółdzielnia zaczynała w 2017 roku od zatrudnienia 8 osób.

 

Według stanu
na 31 grudnia 2020 r.

Według stanu
na 25 maja 2021 r.

Liczba zatrudnionych osób ogółem

150 (139 etatów)

161 (150 etatów)

w tym:

   
 • ze stopniem niepełnosprawności:

145

154

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności

34

30

 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

99

109

 • z lekkim stopniem niepełnosprawności

12

15

 • bez stopnia niepełnosprawności

5

7

Liczba osób ze specjalnymi schorzeniami (ramach ogólnej liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością)

76 (71 etatów)

82 (77 etatów)

Zakres działania Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”

Obecnie Spółdzielnia Socjalna „NASIELSZCZANIE” realizuje głównie prace w zakresie:

 • montażu podzespołów,
 • konfekcjonowania wyrobów,
 • archiwizowania dokumentów (pełna obsługa).

W tym zakresie Spółdzielnia jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami.

Film o Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE:

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym w 2019 roku materiałem o Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE”. Film jest promocją podmiotu ekonomii społecznej działającego na terenie Gminy Nasielsk.

https://nasielsk.pl/aktualnosci/film-o-spoldzielni-nasielszczanie

https://www.youtube.com/watch?v=_Xqtrt3-V4w&t=20s

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „NASIELSZCZANIE”

ul. Przemysłowa 19, 05-190 Nasielsk

tel. 602-297-779

e-mail: ,