INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłwu takich danych oraz uchylenu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej również jako "RODO"), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Nasielsku jest Gmina Nasielsk (dalej również jako "ADO").
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Justyna Jabłonka, Zastępcą Inspektora jest Justyna Cybulska: kontakt z IOD/Zastępcą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: .
 3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  -- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
  -- realizacji zwartych przez ADO umów;
  -- na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  -- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepsów powszechnie obowiązującego prawa;
  -- inne podmioty, które na podstawie stostownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest Gmina Nasielsk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym sa przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez okres określony przez przepisy powszechnie obowiązjącego prawa lub okres wygaśnięcia roszczen związanych z realizacja celu przetwarzania danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzenim Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następującego uprawnienia:
  -- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  -- prawo do żadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  -- prawo do żadania usunięcia danych osobowyc (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
      ---- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      ---- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
      ---- osoba, której dane dotycza wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      ---- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      ---- dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  -- prawo do żadania ograniczenia przetwarzania danych osobowyc - w przypadku, gdy:
      ---- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      ---- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich oraniczenia,
      ---- ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą , potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
      ---- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  -- prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łacznie spełnione są nastepujące przesłanki:
      ---- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowych zwartej  z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
      ---- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  -- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione sa następujące przesłanki:
     ---- zaistnieją przyczyne związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
      ---- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stroną trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a  RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Panu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochronych danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ptrzetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zwarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.