OPIS PROJEKTU

W dniu 04 grudnia 2017 r. Gmina Nasielsk zawarła Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska".

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Nasielsku.

Zakres prac w ramach projektu przewiduje:

Budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nasielsk o łącznej długości 5,26 km w rejonie ulic Gwiaździsta, Cmentarna, Folwark, Młynarska, Ślepa, Tylna, Rynek, Żwirki i Wigury, Świętego Wojciecha, Kościelna, Mała, Składowa, Kozia, Kościuszki, Płońska, Starzyńskiego.

Koszt całkowity projektu: 8 486 442,52 zł w tym VAT 1 546 210,76 zł.

Wydatki kwalifikowane wynoszą 4 872 134,87zł

dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 141 314,63 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

Cele projektu:

 1. Wypełnienie przez gminę Nasielsk wymagań zawartych w Dyrektywach UE oraz prawie polskim w zakresie

gospodarki wodno–ściekowej.

 1. Zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Nasielnej, dzięki czemu ulegnie zmniejszeniu wielkość ładunków

zanieczyszczeń wprowadzanych do Wisły, a w konsekwencji do Morza Bałtyckiego.

3.Ochrona środowiska naturalnego gminy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego miasta i

gminy.

 1. Wykorzystanie pomocy finansowej UE w celu poprawy warunków funkcjonowania w gminie Nasielsk

systemu gospodarki wodno–ściekowej i spełnienia zobowiązań z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych

wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i

poprawę gospodarki osadowej.

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Nasielska oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki

poprawie stanu środowiska.

 1. Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z redukcji skażenia wód i gleb.
 2. Utrzymanie dotychczasowej aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców na rozwijających się

obszarach miasta i gminy poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.

 

 

PROCEDURA ZGŁASZANIA NADUŻYĆ

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzone zostało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

 • wysłać wiadomość na adres e-mail:

Zasady przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.