fundusze logo

W dniu 26 października 2017r. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk na lata 2016-2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Programem.

pdf-GPR Nasielsk-

 

informacjaW dniu 16.10.2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XiX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Pozniżej zamieszczamy raport z przeprowadzonych konsultacji.

 

pdf-pobierz raport z konsultacji społecznych-

fundusze logo

                                 

             

IZP. 041.1.2017.AS                                                     Nasielsk, dnia 08 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji  (Dz. U. poz. 1777) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.

  1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest zbieranie uwag za pomocą ankiety papierowej oraz  elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, aktywnego formularza ankiety zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zbieranie uwag ustnych.

  1. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Do udziału w konsultacjach zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk. Termin na składanie uwag został wyznaczony do 16 października 2017 roku. Formularze ankiety
są dostępne w Urzędzie Miejskim, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umnasielsk.bip.nasielsk.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku: www.nasielsk.pl. Ankiety można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta  Urzędu Miejskiego lub wypełniać w formie elektronicznej do dnia 16 października 2017 roku do godz. 12.00.

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Sobczyńska – inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Tel:  23 6933059

e-mail:

  1. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.

Informacja o wynikach ankiet zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

                                                              

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu.

 

- Pobierz raport z konsultacji -

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu. 
W załączeniu dokumenty dotyczące w/w tematu.