Wycinka drzew, a ochrona gatunkowa (w tym sezon lęgowy ptaków)

Przypominamy o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach (np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia). Może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r. poz. 1074).

Uproszczone Plany Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dostępne są wyłącznie do wglądu dla właścicieli działek w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (pok. 201, II piętro).

Urząd Miejski w Nasielsku nie wydaje zaświadczeń o objęciu określonej działki uproszczonym planem urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu. W celu wydania przedmiotowego zaświadczenia należy zwrócić się, w formie pisemnej, do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 765 32 00, fax. 22 765 32 01.

Zgodę na wycinkę drzew z lasów prywatnych wydaje Nadleśnictwo Płońsk - wnioski są do pobrania w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich pok. 201 (II piętro). Poprawnie wypełniony wniosek można zostawić również w wydziale - są przekazywane do Nadleśnictwa.

 

Informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2143 z późn. zm.) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie m.in.:  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych (ustawa o lasach, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, zieleń na terenach zabytkowych).

UŻYTEK EKOLOGICZNY „PSUCIN”