Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Zarządzenie Nr 120/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Kontakt: Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
tel. (23) 69-33-066
e-mail: sekretarz(at)nasielsk.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Burmistrzowi Nasielska bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań,
  5. sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie,
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego.

Dla wsparcia Koordynatora w realizacji zadań powołano Zespół do spraw dostępności, w którym – obok Koordynatora – znajdują się:

  1. Krzysztof Miller (Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru) – Członek Zespołu,
  2. Igor Nicewicz (inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych) – Członek Zespołu,
  3. Radosław Romanowski (informatyk Urzędu) – Członek Zespołu.